default_mobilelogo

Více z oddílu

 1. Výroční členská schůze schvaluje:
  1. zprávu o činnosti oddílu přednesenou předsedou Janem Mužíkem
  2. zprávu o sportovní činnosti přednesenou Martinem Neumannem
  3. zprávu o hospodaření za rok 2015 přednesenou Pavlem Trskou
  4. zprávu kontrolní a revizní komise přednesenou Pavlem Košatkou
  5. návrh rozpočtu na rok 2017 přednesený Pavlem Trskou
  6. volba delegátů na Valnou hromadu Jednoty
 2. Výroční členská schůze ukládá výboru:
  1. ve spolupráci s jednotou se snažit získat finanční prostředky z grantů další úpravy v a vybavení areálu i činnost oddílu
  2. snažit se o získání sponzorských darů 
  3. snažit se získat dlouhodobé pronájmy, udržet počet permanentek 
  4. udržet vyrovnaný rozpočet TO
  5. v součinnosti s členy oddílu podporovat rozšiřování členské základny
  6. vytvořit tenisový kurz mládeže a pokračovat ve školičce
  7. založit tři družstva mládeže a přihlásit je do soutěží
  8. nadále podporovat trénování dětí a mladeže - školičku
  9. uspořádat minimálně dva oddílové benefiční turnaje a podpořit pořádání turnajů dětí a mládeže
  10. zajistit složení a podporovat účast družstva veteránů v soutěži

Za návrhovou komisi: Arnošt Navrátil, Jan Mužík, Jan Staněk

 1. Výroční členská schůze schvaluje:
  1. zprávu o činnosti oddílu přednesenou předsedou Bedřichem Košatkou
  2. zprávu o sportovní činnosti přednesenou Martinem Neumannem
  3. zprávu o stavu areálu přednesenou Janem Mužíkem
  4. zprávu o hospodaření za rok 2012 přednesenou Alenou Urbanovou
  5. zprávu kontrolní a revizní komise přednesenou Pavlem Košatkou
  6. volbu nového výboru na další funkční období
  7. návrh rozpočtu na rok 2013 přednesený Alenou Urbanovou
  8. návrh delegátů na VČS jednoty
 2. Výroční členská schůze ukládá výboru:
  1. ve spolupráci s jednotou se snažit získat finanční prostředky z grantů MHMP na zajištění dalších úprav v objektu klubovny a provoz oddílu
  2. snažit se o získání sponzorských darů s konkrétním určením užití finančních prostředků
  3. snažit se získat dlouhodobé pronájmy či zvětšit počet permanentek pro zlepšení finanční stránky oddílu, pronajmout reklamní plochy
  4. vytvořit vyrovnaný rozpočet s částečnou úhradou dluhu jednotě
  5. v součinnosti s členy oddílu podporovat rozšiřování členské základny
  6. vytvořit tenisový kurz mládeže a pokračovat ve školičce
  7. uspořádat různé oddílové turnaje

Zpracovala návrhová komise: Arnošt Navrátil, Jan Staněk  

 1. Schůzi zahájil a řídil předseda oddílu ing. Bedřich Košatka. Přivítal všechny přítomné členy oddílu, navrhnul program schůze a vyzval přítomné k uctění památky dlouholetého člena oddílu pana Františka Tomka minutou ticha.
 2. Byla jednomyslně zvolena návrhová komise ve složení L. Řeháček a T. Nádvorní.
 3. Po schválení programu schůze následovaly zprávy členů výboru ze svěřených oblastí.
 4. Ve své zprávě o činnosti oddílu zhodnotil předseda uplynulou sezónu v oddílu, kladně hodnotil práci správce, seznámil přítomné s kladnými reakcemi na obsazování kurtů i s potížemi při pronájmu kurtů v další sezóně.
 5. Zprávu o sportovní činnosti přednesl A. Navrátil ,poděkoval T. i M. Neumannovým za organizaci a vedení tenisové školičky a pro další sezónu navrhl hledání výhodnějšího termínu pro zorganizování přeboru oddílu.
 6. Zprávu o stavu areálu přednesl J. Mužík, který přítomné seznámil s opravami i úpravami, ke kterým letos v areálu došlo a předložil další návrhy úprav, ke kterým by mělo dojít v další sezóně 2009 s tím, že některé budou řešeny svépomocí díky členům oddílu. Kladně také zhodnotil spolupráci se správcem P. Uhrem.
 7. Zpráva o hospodaření oddílu přednesená A. Urbanovou seznámila přítomné s hospodařením v roce 2008, které skončilo přebytkem (bude převeden do roku 2009).
 8. Zprávu kontrolní a revizní komise, která ve složení Z. Bernklauová a P. Košatka kontrolu provedla, přednesl P. Košatka.
 9. Rozpočet na rok 2009 přednesla A. Urbanová a rozpočet byl jednomyslně schválen.
 10. Následovala rozprava o plánované úpravě zázemí, o ochraně okolí kurtů a zlepšení prezentace oddílu na webových stránkách, o nutnosti rozšíření členské základny i o omezených možnostech dalšího pronájmu kurtů firmám. S. Sommer upozornil na nečitelné jmenovky členů a požádal o jejich opravu, L. Řeháček poděkoval všem členům výboru za práci pro oddíl v uplynulé sezóně.
 11. Po přednesení návrhů návrhové komise a schválení usnesení poděkoval B. Košatka přítomným za účast a všechny pozval k tradičnímu večírku na zakončení sezóny. Výroční členské schůze se zúčastnilo 25 členů.  
 1. Výroční členská schůze schvaluje:
  1. zprávu o činnosti oddílu přednesenou předsedou Bedřichem Košatkou
  2. zprávu o sportovní činnosti přednesenou Tomášem Neumannem
  3. zprávu o stavu areálu přednesenou Janem Mužíkem
  4. zprávu o hospodaření za rok 2010 přednesenou Alenou Urbanovou
  5. zprávu kontrolní a revizní komise přednesenou Pavlem Košatkou
  6. návrh rozpočtu na rok 2011 přednesený Alenou Urbanovou
  7. návrh delegátů na VČS jednoty
 2. Výroční členská schůze ukládá výboru:
  1. ve spolupráci s jednotou se snažit získat finanční prostředky z grantů Prahy 6 a MHMP na zajištění dalších úprav v areálu i objektu klubovny
  2. průběžně doplňovat webovské stránky oddílu, využít těchto stránek pro informování veřejnosti o možnostech pronájmu dvorců či vstupu na dvorce
  3. snažit se o získání sponzorských darů s konkrétním určením užití finančních prostředků
  4. snažit se získat dlouhodobé pronájmy či zvětšit počet permanentek pro zlepšení finanční stránky oddílu
  5. usilovat o rozšíření členské základny
  6. uspořádat různé oddílové turnaje  

Zpracovala návrhová komise: Arnošt Navrátil, Jan Staněk

 1. Schůzi zahájil a řídil předseda oddílu ing. Bedřich Košatka.Přivítal všechny přítomné členy oddílu, navrhnul program schůze a vyzval přítomné k uctění památky dlouholeté členky oddílu paní Vlasty Otáhalové minutou ticha.
 2. Byla jednomyslně zvolena návrhová komise ve složení L. Řeháček a A. Navrátil.
 3. Po schválení plánu schůze následovaly zprávy členů výboru ze svěřených oblastí.
 4. Ve své zprávě o činnosti oddílu zhodnotil předseda uplynulou sezónu v oddílu, kladně hodnotil práci správce, seznámil přítomné s kladnými reakcemi na obsazování kurtů i s potížemi při jednání s firmami při dalších úpravách areálu.
 5. Zprávu o sportovní činnosti přednesl T. Nádvorník, zhodnotil průběh soutěže veteránů, kde oddíl neobhájil účast v II. Třídě, dále průběh přeboru oddílu čtyřher včetně vyhlášení výsledků a poděkoval T. i M. Neumannovým za organizaci a vedení tenisové školičky.
 6. Zprávu o stavu areálu přednesl J. Mužík, který přítomné seznámil s opravami i úpravami, ke kterým letos v areálu došlo a předložil další návrhy úprav, ke kterým by mělo dojít v další sezoně 2008 s tím, že některé budou řešeny svépomocí díky členům oddílu. Kladně také zhodnotil spolupráci se správcem P. Uhrem.
 7. Zpráva o hospodaření oddílu přednesená A. Urbanovou seznámila přítomné s hospodařením v roce 2007 a obsahovala návrh na schodkový rozpočet v roce 2008.
 8. Zprávu kontrolní a revizní komise, která ve složení Z. Bernklauová a F. Tomek kontrolu provedla, přednesl F. Tomek včetně návrhů na řešení nepříznivé finanční situace.
 9. Rozpočet na rok 2008 jednohlasně schválen včetně navýšení členských příspěvků o 12 %.
 10. Proběhla volba delegátů na VČS jednoty v březnu 2008.
 11. Následovala diskuse o plánované úpravě zázemí klubu, o ochraně okolí kurtů a zlepšení prezentace oddílu na webových stránkách, o specifikaci možností sponzoringu, o nutnosti rozšíření členské základny díky dalším mládežnickým tréninkům i o zlepšení hygieny v pánské šatně.
 12. Po přednesení a doplnění usnesení komisí poděkoval B. Košatka přítomným za účast a všechny pozval k tradičnímu večírku na zakončení sezony. Výroční členské schůze se zúčastnilo 26 členů.  
 1. Výroční členská schůze schvaluje:
  1. zprávu o činnosti oddílu přednesenou předsedou odstupujícího výboru Bedřichem Košatkou
  2. zprávu o sportovní činnosti přednesenou Arnoštem Navrátilem
  3. zprávu o stavu areálu přednesenou Janem Mužíkem
  4. zprávu o hospodaření za rok 2009 přednesenou Alenou Urbanovou
  5. zprávu kontrolní a revizní komise přednesenou Pavlem Košatkou
  6. výsledky voleb do výboru oddílu
  7. výsledky voleb do kontrolní a revizní komise
  8. návrh rozpočtu na rok 2010 přednesený Alenou Urbanovou
  9. návrh delegátů na VČS jednoty
 2. Výroční členská schůze ukládá novému výboru:
  1. dále pokračovat v přípravě založení žákovského družstva
  2. po eventuálním získání finančních prostředků z grantu MČ Praha 6 na opravu chodníků, rekonstrukci hygienického vybavení u místností správce a vybavení klubovny zajistit ve spolupráci s jednotou provedení těchto prací, Po eventuálním získání finančních prostředků z grantu MHMP na výstavbu cvičné zdi zajistit její výstavbu
  3. průběžně doplňovat webovské stránky oddílu, využít těchto stránek pro informování veřejnosti o možnostech pronájmu dvorců či vstupu na dvorce
  4. snažit se o získání sponzorských darů s konkrétním určením užití finančních prostředků
  5. snažit se získat dlouhodobé pronájmy či zvětšit počet permanentek pro zlepšení finanční stránky oddílu
  6. usilovat o rozšíření členské základny
  7. uspořádat různé oddílové turnaje  

Oddíly všestrannosti

Ostatní oddíly

Odkazy